วิธีการสั่งซื้อ

 
  สั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี
  1 แจ้งรายละเอียด สินค้า พร้อมคุณสมบัติ สินค้าต้องการให้ครบถ้วน
  2 ขอใบเสนอราคา 
  3 ขอ Catalog สินค้า
  4 ออกใบสั่งซื้อ หรือ ลงนามสั่งซื้อสินค้าในใบเสนอราคา 
  5 ส่งรายละเอียดที่อยู่ที่เปิดบิลล์ และ ที่อยู่ที่ส่งสินค้า(กรณีเป็นลูกค้าใหม่ 
      กรุณส่ง ภพ20 และหนังสือรับรอง เพื่อทำประวัติลูกค้าครั้งแรก)
      พร้อมชื่อบุคคลที่ติดต่อได้   (กรณีให้ผู้อื่นรับแทน)
  6 ส่งแผนที่ๆ จะให้ทางบริษัทฯจัดส่งสินค้า  กรณีต่างจังหวัด 
     ช่วยแจ้งบริษัทฯ ขนส่งที่ต้องการให้ส่งด้วย เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง
   
  วิธีการจัดส่งสินค้า
  1 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ทางบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้า ณ สถานที่ของท่าน
  2 ในพื้นที่ ต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับสินค้าและการตกลงกับลูกค้า  
      ซึ่งพอแบ่งได้ดังนี้ ไปรษณีย์ บริษัทขนส่ง รถทัวร์ รถไฟ รถตู้ และอื่นๆ 
   
  วิธีการชำระเงิน
  1 สำหรับลูกค้าใหม่ ต้องชำระ ณ วันที่ส่งสินค้าเท่านั้น
  2 กรณีลูกค้าที่เป็น เครดิต หากขาดการซื้อขาย นานเกิน 3 เดือน 
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้ท่านชำระเป็น ณ วันที่ส่งสินค้า
  3 สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้า


* ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า*    

 

 

 

 

Visitors: 63,679