Download


 • Driver ไดเวอร์.jpg
  Barcode Printer Driver EPSON Silp Printer Driver

 • Program โปรแกรม.jpg
  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำและรวบรวมโปรแกรมการใช้งาน ดังนี้ โปรแกรม Time Attendance Management โปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ เวลาขาด ลา มาสาย ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องทาบ...

 • Troubleshooting การแก้ปัญหาเบื้องต้น.jpg
  ปัญหาการใช้เครื่อง FingerScan ปัญหา การสแกนยาก (ผู้ที่มีลายนิ้วมือบาง) วิธีแก้ ให้กด ID นำก่อน ค่อย วางลายนิ้วมือ หมายเหตุ ID คือรหัสพนังงานหรือรหัสเครื่อง ปัญหา การดึงข้อมูลผ่าน ...

 • Manual คู่มือการใช้งาน.jpg
  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำและรวบรวมคู่มือการใช้งาน ดังนี้คู่มือเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ คู่มือระบบ Barcode Printerคู่มือการ Set ค่ากล้องวงจรปิด ให้สามารถดูผ่าน Internet คู่มือก...


Visitors: 62,501