Program โปรแกรม

 

 ทางบริษัทฯ ได้จัดทำและรวบรวมโปรแกรมการใช้งาน ดังนี้

 

โปรแกรม Time Attendance Management 

 โปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ เวลาขาด ลา มาสาย  ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องทาบบัตร

 

 โปรแกรม การ Calibiate Sensor Barcode Printer
 
 เป็นการทำให้เครื่องพิมพ์ ทราบว่ากำลังจะใช้กระดาษความลึกที่เท่าไร  ซึ่งจะต้องทำทุกครั้งที่มีการ      เปลี่ยนขนาดกระดาษ ในการพิมพ์
 

โปรแกรมการดูภาพย้อนหลังกล้องวงจรปิด KOWA 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูภาพย้อนหลังกล้องวงจรปิด หลังจากนำข้อมูลออกจากเครื่องบันทึกแล้ว อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลง File จากเครื่องบันทึกมาเป็น File VDO


     *การตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าเท่านั้น*
 
       

เครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ

โปรแกรม  Software Time Attendance Management

 โปรแกรม Sofrware Time Attendance Management 5.0

Barcode Printer TSC

โปรแกรมการ Calibiate Sensor Barcode Printer TSC TTP244

โปรแกรมการ Calibiate Sensor Barcode Printer TSC TTP244 Mpro TSC TTP247 
 
 

หมายเหตุ  การใช้งานเครื่อง ฺพิมพ์ Barcode Printer

      การ Calibiate Sensor Barcode Printer เป็นการทำให้เครื่องพิมพ์ ทราบถึงขนาดของสติกเกอร์ ว่าความลึกของกระดาษเท่าไร

   ซึ่งจะต้องทำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนขนาดกระดาษในการพิมพ์ ท่านสามารถ Download คู่มือได้นะคะ
 
   
 

เครื่องบันทึก KOWA

  Software ifplayblack

 

Visitors: 63,679