HIP ระบบแขนไม้กั้นรถ ไม้กั้นรถยนต์ Barrier


ระบบไม้กั้นรถยนต์ จะอำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าของพื้นที่

ในการจัดระบียบรถ เข้า ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกัน รถที่ไม่พึงประสงค์

เข้ามาจอดในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการป้องการก่ออาชญากรรมได้

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1023 2.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1023 Intelligent Barrier CMW1023 - ความยาวไม้กั้น 4 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3 วินาที - กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V - การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 คร...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1024.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1024 Intelligent Barrier CMW1024 - ความยาวไม้กั้น 4.5 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3 วินาที - กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V - การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1026.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1026 Intelligent Barrier CMW1026 - ความยาวไม้กั้น 6 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V - การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 คร...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1226.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW1226 Intelligent Barrier CMW1226 - ความยาวไม้กั้น 5 เมตร ระยะแขนกั้นสองช่วง 1.5x3.5 - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 120 ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW6114.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMW6114 Intelligent Barrier CMW6114 - ความยาวไม้กั้น 4 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3.75 วินาที - กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V - การใช้...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD356M.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD356M Intelligent Barrier CMHD356M - ความยาวไม้กั้น 5 เมตร ระยะแขนกั้นสองช่วง 1.5x3.5 - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD053.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD 053 Intelligent Barrier CMHD 053 - ความยาวไม้กั้น 4 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3 วินาที - กำลังมอเตอร์ 50 Watt - การใช้งานไม่น...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD056.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD 056 Intelligent Barrier CMHD 056 - ความยาวไม้กั้น 6 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 80 Watt - การใช้งานไม่น...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD206.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD206 Intelligent Barrier CMHD206 - ความยาวไม้กั้น เพิ่มความยาวได้ 3-6 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 80 Watt ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD363.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD363 Intelligent Barrier CMHD363 - ความยาวไม้กั้น 4 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3 วินาที - กำลังมอเตอร์ 50 Watt - การใช้งานไม่น้อ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD366.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD366 Intelligent Barrier CMHD366 - ความยาวไม้กั้น 6 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 80 Watt - การใช้งานไม่น้อ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD226.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD226 Intelligent Barrier CMHD226 - ความยาวไม้กั้น 4 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 80 Watt - การใช้งานไม่น้อ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD223.jpg
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD223 Intelligent Barrier CMHD223 - ความยาวไม้กั้น 3 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 3 วินาที - กำลังมอเตอร์ 50 Watt - การใช้งานไม่น้อ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD353.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD353 Intelligent Barrier CMHD353 - ความยาวไม้กั้น 3 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 4 วินาที - กำลังมอเตอร์ 50 Watt - การใช้งานไม่น้อ...

 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD356.png
  ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ CMHD356 Intelligent Barrier CMHD356 - ความยาวไม้กั้น 6 เมตร - ความเร็วไม้กั้น 6 วินาที - กำลังมอเตอร์ 80 Watt - การใช้งานไม่น้อ...
Visitors: 63,682